Danas, 14. februara, Evropski parlament je usvojio pionirsku Rezoluciju o pravima interseks osoba. Usvajanjem rezolucije Evropski parlament postavio je jasan standard u okviru Evropske zajednice u pogledu zaštite ljudskih prava i telesnog integriteta interseks osoba. Rezolucija dopunjuje takođe važan dokument za interseks prava „Promocija ljudskih prava i eliminacija diskriminacije interseks osoba“ koju je usvojila Parlamentarna skupština Saveta Evrope.

„Pozdravljamo usvajanje ovako važnog dokumenta od strane Evropskog parlamenta“, izjavila je Kiti Anderson, kopredsednica OII Europe. Jasno je zasnovan na ekstenzivnom poznavanju kršenja ljudskih prava interseks osoba u Evropskoj zajednici.“

„ILGA-Europe slavi izglasavanje ove istorijski važne rezolucije koja je plod ogromnog rada interseks aktvista/kinja širom Evrope“, dodala je Evelin Paradi, izvršna direktorka ILGA-Europe.

Ovom rezolucijom Evropski parlament „strogo osuđuje tretmane i operacije „normalizovanja pola“ i poziva države članice da što pre usvoje zakone kojima se štiti telesni integritet interseks osoba. Rezolucija takođe potvrđuje da su interseks osobe „izložene brojnim instancama nasilja i diskriminacije u Evropskoj zajednici“ i poziva Evropsku komisiju i države članice da predlože zakone kojim će ovi problemi biti regulisani.

Drugi problemi kojim se ova rezolucija bavi uključuju potrebu za adekvatnim savetovanjem i podrškom interseks osobama i njihovim porodicama, mere kojima će se prekinuti stigma i patologizacija koju interseks osobe trpe i pojačano finansiranje interseks organizacija civilnog društva. Tokom debate koja je prethodila glasanju, članice Evropskog parlamenta su skoro jednoglasno govorile u prilog rezolucije i naglašavale da su slučajevi „kršenja ljudskih prava interseks osoba strašni“ i da „nema ničeg nezdravog u vezi s interseks stanjima“. Ministar delegat Džordž Kjamba je u svom obraćanju ispred Rumunije potvrdio da je „proširenje prava na jednak tretman interseks osoba u potpunosti u duhu naših zajedničkih evropskih vrednosti i zajedničke kampanje za inkluziju“.

„Ova rezolucija postavlja standard u okviru Evropske unije,“ kaže Dan Kristijan Gatas, izvršni direktor OII Europe. „Do danas su tela Ujedinjenih nacija 22 puta uputila kritike zemljama članicama. Jedna nemačka studija koja upoređuje godišnje brojeve takozvanih „operacija normalizovanja“ dece od 0 do 9 godina, pokazuje da broj ovih intervencija ne opada - uprkos činjenici da se na kršenja ljudskih prava u Nemačkoj ukazuje od devedestih i da su još vidljivija i deo političke agende od preporuka CEDAW-a koje su izdate 2008. Potrebno je da zemlje članice i Evropska komisija bolje reaguju. Na Evropskom nivou potrebno nam je pojašnjenje da su interseks osobe zaštićene od diskriminacije i drugih kršenja ljudskih prava s kojima se suočavaju i da budu uključene po osnovi „pola“.

„Raskidanje s praksom genitalnog sakaćenja interseks novorođenčadi i dece predstavlja urgentno pitanje i Evropski parlament je veoma jasan po tom pitanju,“ izjavila je kopredsednica OII Europe, Marijam Van Der Hav. „Što se tiče država članica, rezolucija Evropskog parlamenta postavila je jasnu agendu za naredne korake koje moraju da budu preduzeti kako bi se zaštitila prava interseks osoba: države članice treba da ustanove zakone koji zabranjuju nevitalne (kozmetičke) medicinske intervencije za koje nije dobijen pristanak; potrebno je da uključe interseks osobe u antidiskriminacione zakone i da implementiraju mere kojima će se ustanoviti adekvatno nepatologizujuće savetovanje i podrška interseks deci i odraslima kao i njihovim porodicama; i treba povećati finansiranje interseks organizacija jer su one ključne u podizanju svesti o potrebama interseks osoba.“

Organizacije OII Europe i ILGA-Europe konsultovane su od strane LGBTI Intergrupe i LIBE Odbora Evropskog parlamenta tokom pripreme ove rezolucije.

Prevela: MJ

Izvor: OII Europe i Ilga Europe