Vlada Holandije neće uključivati oznaku za rod u nacionalnim ličnim identifikacionim dokumentima tokom narednih pet godina. Ovim potezom regulisaće se potencijalno zlostavljanje, diskriminacija i nasilje koje idu uz obavezu da se osobe rodno odrede u dokumentima. Vlada Holandije smatra da ne postoji opravdanje za navođenje podatka kao što je zakonski rod osobe.

Aktivisti/kinje širom sveta se već dugo bore za jednostavnije i transparentnije procedure kojima će transrodnim osobama biti omogućeno da promene oznaku za rod u ličnim dokumentima. Neki/e, uključujući sada i Holandiju, pozivaju na potpuno uklanjanje oznake za rod iz ličnih dokumenata. Ovaj potez je delimično zasnovan na svesti da oznake za rod ne uključuju i osobe koje se rodno ne određuju, i da čak i procedure pravnog priznanja roda kojima se poštuju ljudska prava nameću teret trans osobama da proaktivno promene svoju oznaku za rod u dokumentima.

Međutim, međunarodna pravna misao se konstantno razvija.

Godine 2006, stručnjaci/kinje su izradili/e Džogdžakata principe, univerzalni vodič za ljudska prava koja se tiču seksualne orijentacije, rodnog identiteta, rodnog izražavanja i polnih karakteristika, i koji se odnose na sve države članice Ujedninjenih nacija, a deceniju kasnije, tačnije 2017. ažurirana je stara verzija, i objavljen je novi dokument Džogdžakarta principi plus 10 (YP+10), kojim se pozvaju države da odbace „registrovanje pola i roda osoba u ličnim dokumentima kao što su izvodi iz matične knjige rođenih, lične karte, pasoši i vozačke dozvole“.

Nezavisni ekspert UN-a za zaštitu od nasilja i diskriminacije zasnovanih na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu, izjavio je 2018, da „Pravni sistemi moraju konstantno da pažljivo preispituju razloge za prikupljanje i navođenje određenih podataka“, izrazivši „značajne sumnje u pogledu prave potrebe za sveprisutnim navođenjem oznaka za rod u zvaničnim i nezvaničnim dokumentima.“

Sada postoji presedan za uklanjanje informacija iz ličnih dokumenata kao nerelevantnih za svrhu tih dokumenata. Mnoge zemlje su uklonile lične karakteristike kao što su rasa, religijska pripadnost, ili bračni status. Primarna svrha ličnog dokumenta je da garantuje da je osoba koja pokazuje lični dokument ili ličnu kartu, osoba iz dokumenta. Oznake za rasu ili rod ne doprinose jasnoći situacije.

Odluka Holandije stavlja u jasan fokus pitanje da li su oznake za rod u ličnim dokumentima suvišne i potencijalno štetne. Za one u Holandiji barem, kada ovaj potez bude bio implementiran, značiće da građani/ke više neće biti u obavezi da nose dokumenta koja sadrže nepotrebne informacije koje bi nekima samo mogle da nanesu štetu.

Prevela: MJ

Izvor